SIRIRAJ HOSPITAL

  • Location :
    Bangkok, Siriraj Piyamaharajkarun Hospital
  • Area :
    200 sq.m
  • duration :
    12 weeks